[Paises | Mapas | Pueblos | Etnología | Noticias | Viajes | Tablon de Anuncios | El Tiempo | O.N.G´s | Idiomas | Comercio | Historia | Biografias | Geografía | Derechos Humanos | Arte | Bibliografía | GastronomiaVersion CD | Buscar ]


IsiXhosa para Viajeros

Idioma del pueblo Xhosa y hablado por 7.000.000 de personas en Sudáfrica

  •  Amagame aqhelekileyo
  •  Amanani
  •  Ukuthenga / Ukudla
  •  Ukuhamba hamba
  •  Isalathiso
  •  IIndawo
  •  Ixesha neentsuku

 

Palabras Básicas  :  Amagame aqhelekileyo

Sí   Ewe
No   Hayi
Gracias   Enkosi
Muchas gracias  Enkosi kakhulu
De nada  Wamkelekile
Por favor   Nceda
Discúlpeme   Uxolo/Ndixolele
Hola   Molo
Adiós   Sala kakuhle
Hasta luego  Iyakubonana
Buenos días   Molo (intsasa emnandi)
Buenas tardes   Molo (Imvakwemini emnandi)
Buenas noches  Molo (ukuhlwa okumnandi)
Buenas noches   Busuku benzolo

 

No entiendo  Andiqondi kakuhle
¿Cómo se dice esto en xhosa?  Ungaba uyasithetha na, isiXhosa?
Habla usted .Uyasithathat isi...
inglés   Ngesi
francés   French
alemán   Jamani
español   spanish
chino   tshayina

 

 

Yo   Mna
Nosotros   Thina
Tú   Wena
Usted   Nina
Ustedes (Vosotros)  Nina
Ellos (m), Ellas (f  Bona
¿Cómo se llama usted?  Ngubani igama lakho?
Encantado de conocerle.  Kumnandi ukudibana nawe/ukukukwazi
¿Cómo estás? ¿Qué pasa?   Unjani?
Bien   Lungileyo
Mal   Engalunganga
Más o menos, Así así   Ntwengephi 

  

esposa   nkosikazi
esposo, marido  umyeni
hija   intombi
hijo   unyana
madre   mama
padre   bawo
amigo (m), amiga (f)  umhlobo, umlingane

 

Dónde está el baño?  Iphi indlu yangasese (toilet)


Números :  Amanani

cero    iqanda
uno   inye
dos   zimbini
tres   zintathu
cuatro   zine
cinco   zintlanu
seis   zintandathu
siete   sixhenxe
ocho   sibhozo
nueve   ithoba
diez   ishumi

 

once   ishumi elinanye
doce   ishumi elinambini
trece   ishumi elinantathu
catorce   ishumi elinane
quince   ishumi elinantlanu
dieciséis   ishumi elinesithandathu.
diecisiete   ishumi elinesixhenxe
dieciocho   ishumi elinesibhozo
diecinueve   ishumi elinesithoba
veinte   amashumi amabini
veintiuno   amashumi amabini ananye

 

treinta   amashumi amathathu
cuarenta  amashumi amane
cincuenta   amashumi amahlanu
sesenta   amashumi amathandathu
setenta   amashumi asixhenxe
ochenta   amashumi asibhozo
noventa   amashumi asithoba
cien   ikhulu
mil   iwaka
un millón   inkulungwane


De compras / Comidas :  Ukuthenga / Ukudla

¿Cuánto cuesta?    Yimalini?
¿Qué es?   Yintoni le?
Lo compro.   Ndizakuyithenga
Me gustaría comprar ...   Ndifuna ukuthenga
¿Tiene usted ... ?   Unayo i...
¿Aceptan tarjetas de crédito?   Uyalithatha ikhadi?
Abierto   Vula
Cerrado   Kuvaliwe, ivaliwe
una postal   iposkadi
sellos de correos   izitampu
Un poco   encinane
Mucho   okuninzi
Todo   Konke, zonke, wonke

 

el desayuno   Isidlo sakusasa
el almuerzo (la comida)   Isidlo sasemini
la cena   Isidlo semini
vegetariano (m), vegetariana (f)   Isidlo semifuno
¿Me trae la cuenta por favor?  Nceda uzise i bill.

 

pan    Isonka
la bebida   okuselwayo
café    ikofu
 iti
zumo  ijuice
agua  amanzi
cerveza  ubhiya
vino  iveyn
sal  ityiwa
pimienta  ipepire
carne  inyama
ternera, carne de vaca  inyama yenkomo
carne de cerdo  inyama yehagu
pescado  intlanzi
las aves  inyama yenkukhu (pollo), yentaka (pájaro), yekarukwini (pavo), yedada (pato)
verduras   imifuno
fruta   isiqhamo
patata   amazambane
ensalada   isaladi
el postre   idessert
helado   i icecream

 

Viajar :  Ukuhamba hamba

¿Dónde está ...?  Iphi i..
¿Cuánto cuesta el billete?  Yimalini ukuya e
billete, ticket  itikiti
Un billete para ..., por favor.  Ndicela itikiti lokuya e..
¿Hacia dónde vas?  Uyaphi?
¿Dónde vive usted?  Uhlalaphi?

 

tren  uloliwe
autobús  uduladula
el aeropuerto  isikhululo senqwelontaka
la estación de autobuses  isikhululo sikaduladula
la estación de tren  isikhululo sikaloliwe
la estación del metro  isikhululo sesubway
la salida  Ukuhamba
llegada  Ukufika
Agencia de alquiler de coches  Abaqeshisa ngezithuthi
el aparcamiento  indawo yokushiya isithuthi

 

hotel  ihotele
habitación, cuarto  igumbi
reserva  ukubekela
¿Tiene habitaciones para esta noche?   Ingaba sikhona isithuba ngokuhlwa nje?
No hay habitaciones   Akukho sithuba

 

Pasaporte Ipasi


 

Direcciones :  Isalathiso

izquierda  ekhohlo
derecha  ekunene
derecho, directo  phambili
arriba0  phezulu
abajo  ezantsi
lejos  kude
cerca  kufuphi
largo (m), larga (f)  ende, inde
corto (m), corta (f)  i/emfutshane
mapa  isalathiso
Información turística   Ukwazisa Kwabahambeli

 

Lugares :  Iindawo

la oficina de correos   eposini
museo   emuseum
Banco   ebankini
la comisaría de policía   isikhululo samapolisa
hospital   isibhedlele
farmacia   ivenkile yamayeza
una tienda   ivenkile
restaurante   ivenkile yokutyela
la escuela    iziko lemfundo (isikolo)
la iglesia   indlu yenkonzo, icawa, inkonzo
el baño, los servicios   indlu zokuphumla, zangasese
calle   indlela, umgaqo
plaza   isquare
montaña   intaba
colina   umango
valle   isigodi, ithafa
el océano   ulwandlekazi
lago    ichibi
  umlambo
piscina (alberca)   ichibi lokuqubha
torre   itower
puente   ibhulorho

  

 

Fechas y Horas :  Ixesha neentsuku

 

¿Qué hora es?    Ngubani ixesha?
7:13, Son las siete y trece   7:13, Lishumi elinesithathu EMVA kwentshimbi yesixhenxe
3:15, Son las tres y quince   3:15, Lishumi elinesihlanu lemizuzu emva kweyethathu
3:15, Son las tres y cuarto   3:15, Lishumi elinesihlanu lemizuzu emva kweyethathu
11:30, Son las once treinta   11:30, Icala emva kweyeshumi elinanye
11:30, Son las once y media   11:30, Amashumi amathathi emizuzu emva kweyeshumi elinanye
1:45, Es la una cuarenta y cinco   1:45, Lishumi elineshihlanu PHAMBI kweyesibini
1:45, Las dos menos cuarto.   1:45, Lishumi elineshihlanu PHAMBI kweyesibini

 

día   usuku/imini
semana   iveki
mes   inyanga
año   unyaka

 

Lunes   umvulo
Martes   ulwesibini
Miércoles   ulwesithathu
Jueves   uluwesine
Viernes   ukwesihlanu
Sábado   umgqibelo
Domingo   icawa

 

Enero    
Febrero   
Marzo   eyokwindla
Abril    
Mayo   tshazimpunzi
Junio   silimela
Julio   eyekhala
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre  eyomsintsi
Diciembre  eyomnga

 

Primavera   Ntwasahlobo
Verano   ihlobo
Otoño   ukwindla
Invierno   ubusika

 

Hoy  namhlanje
Ayer   izolo
Mañana   ngomso

 

cumpleaños   Imini yokuzalwa
Feliz cumpleaños!  Imini yokuzalwa emnandi!

Una dificultad de la lengua IsiXhosa son los clics .  (Video en inglés)

............ ............

(cinco videos en inglés para aprender Xhosa)